BASKETBAL

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre šport basketbal - BK Lokomotíva Sereď


Zdieľať článok

Usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR
č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre  šport basketbal 

BK Lokomotíva Sereď - Multifunkčné ihrisko ZŠ J.A.Komenského a ihrisko ZŠ J. Fándlyho v Seredi

Podmienky pre vonkajšie športové aktivity vykonávané organizovaným spôsobom pod
vedením športového odborníka:
- tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či
iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu,
- umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených
v tomto usmernení a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk,
- skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku
nesmie v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku
viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne
najmenej plocha 30 x 30 m,
- skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v
bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci
všeobecných opatrení,
- medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná
vzdialenosť najmenej 2 metre,
- športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú
povinní pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty,
- všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na
športovisku, sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá
riadi športovú činnosť a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb,
- na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na
dezinfekciu rúk,
- zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne,
umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná
potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť)
- po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových
pomôcok,
- v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať
a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,
- pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich športovú aktivitu na rovnakom
športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej
vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého
športového náčinia,
- osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej
činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite,


Galéria